Privacy statement

PRIVACY
Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat de verzameling van sessieprocesverslagen en gegevens over behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming met het afsprakenformulier, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijv bij de huisarts.

Privacy wordt op de best mogelijke manier gewaarborgd door mij. Dit betekent onder meer dat:

 • er zorgvuldig wordt omgaan met persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een

andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.

 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn en ook dan alleen met

expliciete toestemming.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn

administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan zal ik eerst de cliënt informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard, tenzij ik door de cliënt schriftelijk word verzocht om het dossier te vernietigen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota eventueel kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van de behandeling
  • prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
  • de kosten van het consult